Настоящото уведомление за поверително третиране на личните данни - интернет, публикувано на интернет сайта www.deroni.com, Ви дава възможност като субект на лични данни да се запознаете със съдържанието на информационното известие, преди „Дерони“ ООД, в качеството си на администратор на лични данни, да започне да събира Вашите данни.

Посредством уведомлението ние Ви информираме какви данни събираме чрез нашия интернет сайт, защо ги събираме, как ги обработваме и съхраняваме, и какви са правата Ви като субект на личните данни.

 

С изричното си съгласие да приемете това Уведомление за поверително третиране на личните данни, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели. В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни, ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва. В случаите, когато искаме да използваме личните данни за други цели, неупоменати в настоящото Уведомление, ние ще се обосновем защо и как тази информация ще се използва и отново ще поискаме Вашето съгласие.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Ако желаете да оттеглите своето съгласие, моля, свържете се по упоменатите данни за контакт с Администратора или Отговорника по защита на данните.

 

 

Данни за Администратора:

Информация за контакт: „Дерони“ ООД

Местоположение: Република България.

Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, бул. „Съединение“ № 86.

Тел.: +359 (38) 661 168, +359 (38) 661 169; тел./факс: +359 (38) 661 167

Ел. поща: deroni@deroni.com

Интернет страница: http://www.deroni.com

 

Данни за Отговорника по защита на данните:

Отговорник: Галина Йорданова

Местоположение: Република България.

Адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, бул. „Съединение“ № 86.

Тел.: +359 (38) 661 168, +359 (38) 661 169; тел./факс: +359 (38) 661 167

Ел. поща: yordanova@deroni.com

 

Какво са лични данни?

Общият регламент относно защитата на данните, в чл. 4, параграф 1, дава следното определение за „лични данни“: „всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;“.

 

Кои са специалните (чувствителни) лични данни?

Общият регламент относно защитата на данните, в чл. 9, параграф 1, дава следното определение за „специални лични данни“: „ ... разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

 

1. Личните данни, които събираме от Вас и обработваме за Вас са:

1.1. Категория лични данни: „обикновени” идентификационни лични данни – име и имейл адрес. Като посетител на нашия интернет сайт не е необходимо да предоставяте лични данни. Единствено ако желаете да си кореспондираме чрез опцията „Контакт“ от сайта следва да ни изпратите данни за контакт (Вашето име и имейл адрес), като тези обикновени идентификационни данни подлежат на обработка. В случай че при контакта си с нас използвате псевдоним, а имейл адресът не съдържа името Ви, то предоставената от Вас информация не съставлява лични данни.

1.2. Категория лични данни: „специални (чувствителни)“ лични данни – Администраторът не обработва специални (чувствителни) лични данни. Ние нямаме политика да събираме умишлено или да пазим информация за специални (чувствителни) лични данни.

1.3. Лични данни на деца. Интернет сайтът не е предназначен за или умишлено насочен към деца на и под 18-годишна възраст. Ние нямаме политика да събираме умишлено или да пазим информация за лица под 18-годишна възраст.

1.4. Информация за логове и бисквитки

Нашият интернет сайт събира стандартна информация за интернет логовете, включително Вашия IP адрес, вид браузър и език, време на достъп и референтни уебсайт адреси. За да сме сигурни, че уебсайтът е добре поддържан и за да гарантираме по-добра навигация, ние или нашите доставчици на услугата, можем да използваме бисквитки (cookies). Ние няма да използваме бисквитките за създаване на профил или идентифициране на физическите лица. Ние имаме достъп само до обобщена информация за бисквитките за функционални цели.

1.5. Информация, събирана чрез „бисквитки“.

HTTP бисквитката (буквален превод от английски: HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, изпратен от уеб сървър към интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. Бисквитките се явяват малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство. Събирането на информация и данни от потребители чрез системата на бисквитките се използва с цел подобряване на услугата на Администратора по отношение използваемостта на уебсайта и показване на най-подходящата информация на този уебсайт.

1.5.1. Какви бисквитки използваме

• Задължителни бисквитки - Тези бисквитки са необходими, за да може уебсайтът да изпълнява своите функции. Например: за изпълняване на Общи условия, предложени от Администратора, за показване на уебсайта на правилния език и др.

• Бисквитки за ефективност и функционалност - Тези бисквитки позволяват да се персонализира посещаемостта на уеб сайта от конкретния потребител, за да се запомнят неговите предпочитания; по този начин Администраторът извършва пазарни проучвания (например: събира се информация за предпочитани страници, брой на споделянията, харесвания за дадена статия и др.).

• Защита - Използваме бисквитки за откриване на измами и злоупотреби с нашите уеб сайтове и услуги.

 

2. Източник:

2.1. Източник на Вашите обикновени лични данни сте Вие самия. Изборът на име и имейл, които да напишете в полетата на опция „Контакт“, е изцяло Ваш.

2.2. Източник на информацията за бисквитките е браузъра на Вашето устройство, с което посещавате интернет сайта и/или Вашия интернет доставчик.

 

3. Личните данни, които получаваме от Вас, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

3.1. Използваме обикновените лични данни с цел комуникация, за да отговорим на Вашето съобщение.

3.2. Използваме данните от бисквитките с цел подобряване работата на нашия интернет сайт и за улеснение на използването на сайта от Вас като потребител.

 

4. Основанията, които ни дават право да обработваме Вашите лични данни, са:

4.1. Обработването се основава на Вашето съгласие. Със съгласието си да приемете това Уведомление за поверително третиране на личните данни Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни, но само за посочените от нас цели.

4.2. Обработването е необходимо за спазване на законово задължение (например сме задължени да предоставим информация на държавен орган).

4.3. Обработването е необходимо за да защитим наш легитимен интерес (например от съображения за сигурност на нашия интернет сайт).

 

5. Следните лица/организации ще получат личните Ви данни:

5.1. Получатели на лични данни в организацията – служители на Администратора, обслужващи интернет сайта и отговорни за комуникацията с Вас.

5.2. Получатели на лични данни в извън организацията - наети от Администратора лица, обслужващи интернет сайта и отговорни за комуникацията с Вас – IT специалисти; държавни органи ( в предвидените от закона случаи).

 

6. Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

Администраторът няма да предава Ваши лични данни на трета държава извън Европейския съюз или на международна организация. Единствено, когато по силата на закона е задължен от публичен и/или административен орган, той може да предаде лични данни на държава извън ЕС или на международна организация. В тези случаи Администраторът стриктно ще изпълнява разпоредбите на ОРЗД, в частност на глава 5 от него, както и вътрешните процедури на дружеството .

 

7. Сигурност и защита на личните данни

7.1. Администраторът обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, изцяло съвместим с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните. Освен изброените в настоящото Уведомление лица никой друг няма достъп до Вашите лични данни.

7.2. Администраторът прилага разумни търговски стандарти за технологична и оперативна сигурност, за да защити информацията, предоставена от посетителите на този сайт срещу нерегламентиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

7.3. Администраторът е взел всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигури защита на личните данни от нерегламентиран достъп.

7.4. SSL сертификат

Сайтът е снабден със защитен SSL (Secure Socet Layer) сертификат, който осигурява криптирана връзка между сървъра и личния ви браузър, за да осигурим сигурност за Ввашите лични данни.

 

8. Период на съхраняване на данните:

8.1. Администраторът няма да съхранява информация за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

8.2. Бисквитките за сигурност и идентифициране се изтриват автоматично след прекратяване на сесията на Вашия браузър или се пазят за ограничено време с цел осигуряване на безпрепятствена работа със сайта. Бисквитки на сайта не съхраняват въведени лични данни.

8.3. Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

 

9. Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие, в качеството си на субект на данните, имате следните права:

• имате право да поискате копие от Вашите лични данни от Администратора и право на достъп по всяко време до личните си данни;

• имате право да поискате от Администратора личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

• имате право да поискате от Администратора да коригира без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

• имате право да поискате от Администратора личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

– когато сте оттеглил своето съгласие;

– когато сте възразил срещу обработването,

– когато обработването е незаконосъобразно;

– когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

– когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

– при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

– за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,

– по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

– за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

• имате право да поискате от Администратора да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

• имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на лични данни по всяко време с отделно искане, отправено до Администратора;

• имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

• имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

• имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

• при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, да Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели), при обработката на Вашите лични данни.

• Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез Администратора, можете да го направите на посочените данни за контакт.

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“

Общи положения

Тази политика се прилага от „Дерони“ ООД, в качеството му на Администратор на лични данни, по отношение на интернет сайта: http://www.deroni.com/, във връзка с използването на „бисквитки“.

Тази политика е част от Общата политика на администратора за защита на личните данни, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните.

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на посочените Интернет страници.

 

Цел на използването на „бисквитките“ (cookies)

Събирането на информация и данни от потребители чрез системата на „бисквитките“ се използва с цел подобряване на услугата на Администратора по отношение използваемостта на уебсайта и показване на най-подходящата информация на този уебсайт.

 

Какво представляват „бисквитките“

„Бисквитките“ са данни, които се изпращат до браузъра на потребителя и се съхраняват на неговия компютър или друго мобилно устройство временно (когато не се съхраняват за постоянно на мобилното устройство) или за дълъг период от време.

По смисъла обаче на Общия регламент относно защитата на данните бисквитките, в някои случаи, дават възможност за идентифициране на потребителите — физически лица, тъй като физическите лица могат да бъдат свързани с онлайн идентификатори, предоставени от техните устройства, приложения, инструменти и протоколи, като адресите по интернет протокол (IP адреси) или идентификаторите, наричани „бисквитки“, или други идентификатори, например етикетите за радиочестотна идентификация. По този начин може да бъдат оставени следи, които в съчетание по-специално с уникални идентификатори и с друга информация, получена от сървърите, може да се използват за създаването на профили на физическите лица и за тяхното идентифициране. Администраторът няма да използва бисквитките за създаване на профил или идентифициране на физическите лица.

По-подробна информация относно бисквитките и тяхната функционалност можете да откриете на www.aboutcookies.org

 

Видове бисквитки, използвани от Администратора

Задължителни бисквитки

- Тези бисквитки са необходими, за да може уебсайтът да изпълнява своите функции. Например: за изпълняване на Общи условия, предложени от Администратора, за показване на уебсайта на правилния език и др.

 

Бисквитки за ефективност и функционалност

- Тези бисквитки позволяват да се персонализира посещаемостта на уеб сайта от конкретния потребител, за да се запомнят неговите предпочитания; по този начин Администраторът извършва пазарни проучвания (например: събира се информация за предпочитани страници, брой на споделянията, харесвания за дадена статия и др.).

 

Срок за съхранение на бисквитките

Срокът за съхранение на бисквитките е до 5 години съгласно международните стандарти NAI, с които можете да се запознаете на https://www.networkadvertising.org/.

 

Права на потребителите във връзка с използване на бисквитките

Потребителят може сам да избере дали да приеме бисквитките или не. Браузърът може да бъде настроен така, че да уведомява потребителя всеки път, когато се получава бисквитка на неговия компютър - така потребителят има възможност да приеме или откаже дадена бисквитка.

Някои от бисквитките могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на неговия браузър или браузърът да бъде настроен така, че да отхвърля автоматично всички бисквитки.

Следва да се има предвид, че промените в браузъра, с които се отхвърля използването на бисквитки, могат да попречат на правилната работа на уебсайтовете.

 

Контакт с Администратора на данни

Всякакви въпроси, коментари и искания, свързани с настоящата Политика за бисквитките, изпращайте на следния имейл адрес: deroni@deroni.com

© 2016 - 2021 Deroni Ltd. All Rights Reserved.

Дерони ООД

България, Хасково, бул. Съединение 86

тел.: +359 (38) 661 167